Loading...

You are here

자체자취재료배달 써비스

airbnb 등에서 숙박하는 손님에 대해서는 주문해 주시면 숙박처까지 재료배달을 해 드립 니다. 원래라면 직접 요리를 하는 분이 택시등을 이용해서 슈퍼마켓 이나 시장에 갑니다. 거기에 쓰는 비용이나 시간을 생각했을 때, 정해진 여행의시간이 많이 낭비가 되어버리고, 붐비는 장소에서 재료를 찾기는 꽤 귀찮은 일 아니겠읍니까. 그 시간을 가족이나 친구와 함께 관광하거나, 어딘가에서 무언가를 즐기는 편이 좋다고 생각합니다. 그러니까, 당신의 시간과 돈이 절약되게, 아미하우스는 자체자취의 재료배달써비스를 개시합니다. 아파트까지 잘 배달합니다.

이하는 배달리스트가격표입니다.

 

재료배달리스트

메이커

값(VND)

1

계란

Trứ ​ ng​ ​gà​ ​công​ ​nghiệ ​p​ Trang​ ​​trạ ​i​ ​729​ ​Ba ​​Vì hộ ​p​ ​10​ ​quả​

30000/10개

2

쏘세지

Xúc​ ​xích​ ​Vealz​ ​CP​ ​gói​ ​250g

40000/봉지

Xúc​ ​xích​ ​Việ ​t​ ​Nam​ ​Lucky​ ​gói​ ​250g

34000/봉지

 

3

베이컨

Thị ​t​ ​heo​ ​xông​ ​khói​ ​Mavin​ ​gói​ ​250g

51000/봉지

 

Ba​ ​rọ ​i​ ​nạ ​c​ ​xông​ ​khói​ ​Le​ ​Gourmet​ ​gói​ ​200g

56000/봉지

 

4

요구르트

Vinamilk​ ​có​ ​đ​ườ ng

10000/개

Vinamilk​ ​không​ ​đ​ườ ng

10000/개

5

슬라이스치즈

Phô​ ​mai​ ​Mozza​ ​gói​ ​200g

64000/봉지

 

6

토마토쥬스

Vfress

40000/개

7

소프트드링크

Bia​ ​Heniken

20000/켄

Bia​ ​Sapporo

21000

Bia​ ​Larure

15000/켄

 

Bia​ ​Tiger

19000/켄

 

Coca​ ​Cola

14000/켄

 

Sprite

13000/켄

8

커피팩

Cà​ ​phê​ ​đen​ ​hòa​ ​tan​ ​G7​ ​hộ ​p​ ​30g

28000/개

9

녹차팩

Trà​ ​Ô​ ​Long​ ​Phươ​ ​ng

55000/봉지

10

홍차팩

Trà​ ​Ô​ ​Long​ ​túi​ ​lọ ​c

35000/봉지

11

오이

 

23000/kg

12

당근

 

46000/kg

13

시금치

 

44000/kg

14

캬베츠

 

38000/kg

15

양파

 

35000/kg

16

레타스

 

33000/kg

17

마늘

Tỏ ​i​ ​tím

130000/kg

18

오일

Dầ ​u​ ​nành​ ​Hàn​ ​Quố ​c​ ​900ml

76500/병

Dầ ​u​ ​gạ ​o​ ​Simply​ ​400ml

32100/병

19

소금

Muố ​i​ ​VISA

8000/봉지

 

20

후추

Tiêu​ ​sọ ​​ ​xay​ ​50g

31000/50g

Tiêu​ ​đen​ ​xay​ ​50g

28000/50g

21

간장

Nướ ​ c​ ​tươ​ ​ng​ ​Hà​​n​ ​Quố ​c​ ​840ml

108,000/병     (840ml)

Sempio​ ​500ml

75000/병(500ml)

22

버터

Bơ​​ ​ALLOURIE

54000/개

Bơ​​ ​Trườ ​ ng​ ​An

17000/개

23

mứ ​ t​ ​nho​ ​(dâu/cam)​ ​210g

32000/개

mứ ​ t​ ​anh​ ​đào​ ​370g

129,600

24

계피

Bộ ​t​ ​quế ​​ ​McCormick​ ​Cinnamon​ ​–​ ​lọ ​​ ​nhỏ ​​ ​32g

66000

25

바나나

 

41000

26

김치

Kim​ ​chi​ ​cả ​i​ ​thả ​o​ ​chay​ ​Bibigo​ ​Ông​ ​Kim's​ ​500G

44000/500g

Kim​ ​chi​ ​cả ​i​ ​thả ​o​ ​cắ ​t​ ​lát​ ​Bibigo​ ​Ông​ ​Kim's

500G

47,000/500g

27

참기름

Dầ ​u​ ​Mè​ ​Ottogi​ ​110​ ​ML

80,000/병(110

ML)

Dầ ​u​ ​Mè​ ​Thơ​​m​ ​Hả ​o​ ​Hạ ​ng​ ​Meizan​ ​250ml

51000/병(250ml

28

즉석라면

Mì​ ​Hàn​ ​Quố ​c​ ​(​ ​신라면)

28000/봉지

29

맥주

Bia​ ​Larue​ ​lon​ ​330​ ​ml

15000/缶

Bia​ ​Tiger​ ​Crystal​ ​330​ ​ml

19000/缶

Bia​ ​Heniken​ ​330​ ​ml

20000/缶

Bia​ ​Sapporo​ ​Premium​ ​330​ ​ml

21000/缶

30

茶漬けPACK

 

 

31

된장스프팩

 

32

소스